Profil Siswa

Data Siswa

Data Siswa SDLB

NIS Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir L / P Kelas Ketunaan
15057 Moch Rafha Arya Wibawa Gresik 2011-01-14 L VI AUTIS
19083 Moh rizki Setiawan Sidoarjo 2012-08-22 L V AUTIS
19084 Rafa Adhe Rifqi R Harianto Gresik 2012-10-08 L V TUNAGRAHITA
19085 Janeeta Sava Hardiana Sidoarjo 2012-05-26 P V TUNARUNGU
19086 Chandra Dwi Adam Ferdiansyah Surabaya 2014-12-29 L IV TUNARUNGU
19088 Aditya Tristan Farrel Permadi Gresik 2009-11-06 L V AUTIS
19089 Chila Putri Aqilla Surabaya 2012-01-19 P VI TUNADAKSA
19090 Azza Rahma Sidoarjo 2011-01-15 P VI AUTIS
19092 Ariya Anggara Surabaya 2005-10-20 L V TUNAGRAHITA
20091 Putri Nur Azizah Gresik 2013-07-19 L IV TUNAGRAHITA
20095 Daffa Bram Saputra Surabaya 2014-03-11 L IV TUNADAKSA
20097 Pieter Winata Surabaya 2014-06-18 L IV TUNARUNGU
22101 Agam Abdillah Pramana Surabaya 2015-04-27 L II AUTIS
22102 Christian Gunawan Surabaya 2011-09-30 L V AUTIS
22103 Muhammad Dzaki Saputra Surabaya 2013-03-28 L II TUNAGRAHITA
22104 Nabhila Satya Ochi Rusdiana Surabaya 2016-06-16 P II TUNAGRAHITA
22105 Alifa Farzana Ayunindya Gresik 2014-05-09 P II AUTIS
22106 Rizal Pilar Gumulong Surabaya 2014-07-12 L II TUNAGRAHITA
22107 Mochammad Fathan Al Farizky Surabaya 2014-03-13 L III TUNARUNGU
23108 Yohanes Deep Berau 2010-01-18 L VI AUTIS
23109 Muhammad Hafidz Al Farizi Jakarta 2012-08-03 L V TUNAGRAHITA
23110 Ahmad Al-Ghaniy Putra Anandra Pontianak 2016-01-20 L I AUTIS
23111 Rachmalia Azzahra Putri Surabaya 2015-03-09 P I TUNAGRAHITA
23112 Nelson Dirga Setiawan Surabaya 2015-08-03 L I AUTIS
23113 Muhammad Kholid Ilham Mirza Surabaya 2013-06-13 L I AUTIS

Data Siswa SMPLB

NIS Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir L / P Kelas Ketunaan
14047 Nanda Ayu Octavia Surabaya 2008-07-23 P IX TUNAGRAHITA
14050 FAIZAH SURABAYA 2009-03-09 P VIII TUNAGRAHITA
15052 Wulan Julian Putri Surabaya 2010-07-16 P VII TUNAGRAHITA
15055 Muhammad Alfa Syifa Gresik 2009-02-07 L VIII TUNAGRAHITA
15056 Jericho Christo Abrahm Prasetya Surabaya 2008-05-05 L IX AUTIS
15058 AISYAH NAYLA MULYA SURABAYA 2008-03-25 P VIII TUNAGRAHITA
16064 Syifa Ariyanti Tuban 2007-12-29 P VIII TUNADAKSA
16065 Fatimah Azzahra Gresik 2011-11-20 P VII TUNAGRAHITA
16067 Frisca Maura Dwi Zifara Gresik 2010-02-28 P VII TUNAGRAHITA
16068 Nova Arif Putra Sishardiyanto Blitar 2009-11-06 L VIII TUNAGRAHITA

Data Siswa SMALB

NIS Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir L / P Kelas Ketunaan
13037 Rayya Wildan Phalevi Surabaya 2007-02-26 L XII AUTIS
13040 Nabila Jeni Laila Gresik 2003-03-06 P X TUNARUNGU
14046 Olivia Ayu Andika Putri Malang 2007-01-20 P X TUNARUNGU
16070 Adzra' Ithriyah Mauliddah Syafa Gresik 2005-05-05 P X TUNAGRAHITA
18082 Faruq Alfarussi Surabaya 2002-08-16 L XII TUNAGRAHITA
20098 Irsyad Syahrur Ramadlan Surabaya 2004-10-17 L XII TUNAGRAHITA

Lokasi Sekolah

Alamat

Jl.Menganti Jeruk Gg.IV No.12A, Jeruk, Kec. Lakarsantri Kota Surabaya

Email

slbtunaskasih.sby@gmail.com

Nomor Telepon

082142960752

Managed By ABK Istimewa
@2022 - 2024